Per la defensa dels drets de tots els nens

Fundació Concepció Juvanteny - Missió i Valors

Missió.

Defensar els Drets dels Infants i Joves en general i de manera mes concreta, dels infants i joves que es troben o han estat en situació de risc o exclusió social, tutelats o ex-tutelats per l’Administració.

 

 

Valors.

 • Responsabilitat. Assegurar l'acompliment del nostre deure de vetllar per a garantir que es compleix l’interès superior dels infants en totes les nostres actuacions.

 • L’Interés Superior de l’Infant. Respecte absolut per les necessitats, desitjos i anhels de l'infant.

 • Compromís: Establim un compromís, amb els nostres infants i adolescents, per a defensar els seus Drets.

 • Normalització. Afavorir que els infants i joves tinguin un entorn estable en el qual puguin exercir els seus drets i deures per tal de poder actuar en condicions d’igualtat davant la societat del moment.

 • Integració Social: Promoure en els nostres infants, la capacitat d’interactuar de forma constructiva en la societat amb igualtat d’oportunitats.

 • Professionalitat: Treballarem amb unes bones bases, aportant qualitat i bones pràctiques en tots els àmbits en els quals desenvolupem les nostres activitats.

 • Participació i Colaboració: Esdevenir membres actius en la xarxa social, fomentant la reflexió crítica i la presa de decisions i treballant amb altres entitats del nostre entorn.

 • Solidaritat: Fomentar la capacitat de poder actuar, sentir i entendre la causa d’una altra persona o situació.

 • Aprenentatge:  Fomentar un aprenentatge continu i interactiu, basat en els aspectes següents:
  • Respecte a altres cultures: Comprendre i conèixer les diferents cultures i religions, especialment aquelles amb les quals hi convivim, tot fomentant l’esperit crític i la empatia per a maneres de fer diferents, sempre i quan no atemptin contra els drets fonamentals de les persones.
  • Educació integral i compensadora: Fomentar les capacitats i habilitats que poseeix el nen/a i reduir el màxim possible les mancances que suposin un dèficit comparatiu respecte la societat i el grup d’iguals.
  • Educació per als valors: actituds i normes: Integrar els nostres infants i joves a la cultura mitjançant l’adquisició de valors, actituds i normes socials per tal de poder conviure en societat tenint respecte, comprensió i empatia cap a la diferència.
  • Confessionalitat: Fomentar el respecte a totes les religions, sempre que aquestes no atemptin contra la integritat física i/o mental de la persona.
  • Educació per a la igualtat de sexes: Assegurar l’accés equitatiu als drets i deures de la persona, indistintament del sexe al qual pertanyen i afavoriment d’un canvi d’actituds que faci desaparèixer els prejudicis per raó de gènere o d’elecció sexual