To defend the rights of all children

Repair Therapy for Victims of Maltreatment and / or Sexual Abuse

El maltractament infantil no és només un delicte sinó, i principalment, un problema de salut. Considerat greu per les conseqüències biològiques, psicològiques i socials que comporta, tant a curt com a llarg termini.
La decisió de desenvolupar aquest programa és per donar una resposta coherent al patiment infantil provocat pels maltractaments i els abusos sexuals.
Els objectius principals de la nostra tasca són determinar quines són les conseqüències traumàtiques prevalents dels maltractaments infantils en el grup de nens/es atesos, així com tractar les alteracions i/o els trastorns bio-psico-socials provocats per aquests maltractaments.
Proporcionem als nostres infants i adolescents una atenció integral basada en l’escolta atenta, tot respectant el ritme de cada pacient, en sessions terapèutiques individuals o grupals, amb una perioricitat d’acord amb les seves necessitats i possibilitats. Així mateix, considerem bàsic atendre a les famílies per una bona reparació de les vivències traumàtiques.
Aquest Servei, en funcionament des de l’any 2000, tracta cada any una trentena de casos d'infants i adolescents amb una valoració molt positiva, aconseguint una millora important de les seqüeles dels maltractaments i els abusos sexual.

Des de 2000, Fundació Concepció Juvanteny

 

« back