Para la defensa de los derechos de todos los niños

Fundació Concepció Juvanteny - Misión y Valores

Misión.

Defender los Derechos de los Niños/as y Jóvenes en general y de forma más concreta, de los niños/as y jóvenes que se encuentran o han estado en situación de riesgo o exclusión social, tutelados o ex-tutelados por la Administración.

 

 

Valores.

  • Responsabilidad. Asegurar el cumplimiento de nuestro deber de velar para garantizar que se cumple el interès superior de los niños/as en todas nuestras actuaciones.

  • El Interés Superior del Niño/a. Respeto absoluto por las necesidades y deseos del niño/a.

  • Compromís: Establim un compromís, amb els nostres infants i adolescents, per a defensar els seus Drets.

  • Normalització. Afavorir que els infants i joves tinguin un entorn estable en el qual puguin exercir els seus drets i deures per tal de poder actuar en condicions d’igualtat davant la societat del moment.

  • Integració Social: Promoure en els nostres infants, la capacitat d’interactuar de forma constructiva en la societat amb igualtat d’oportunitats.

  • Professionalitat: Treballarem amb unes bones bases, aportant qualitat i bones pràctiques en tots els àmbits en els quals desenvolupem les nostres activitats.

  • Participació i Colaboració: Esdevenir membres actius en la xarxa social, fomentant la reflexió crítica i la presa de decisions i treballant amb altres entitats del nostre entorn.

  • Solidaritat: Fomentar la capacitat de poder actuar, sentir i entendre la causa d’una altra persona o situació.

  • Aprenentatge:  Fomentar un aprenentatge continu i interactiu, basat en els aspectes següents:
   • Respecte a altres cultures: Comprendre i conèixer les diferents cultures i religions, especialment aquelles amb les quals hi convivim, tot fomentant l’esperit crític i la empatia per a maneres de fer diferents, sempre i quan no atemptin contra els drets fonamentals de les persones.
   • Educació integral i compensadora: Fomentar les capacitats i habilitats que poseeix el nen/a i reduir el màxim possible les mancances que suposin un dèficit comparatiu respecte la societat i el grup d’iguals.
   • Educació per als valors: actituds i normes: Integrar els nostres infants i joves a la cultura mitjançant l’adquisició de valors, actituds i normes socials per tal de poder conviure en societat tenint respecte, comprensió i empatia cap a la diferència.
   • Confessionalitat: Fomentar el respecte a totes les religions, sempre que aquestes no atemptin contra la integritat física i/o mental de la persona.
   • Educació per a la igualtat de sexes: Assegurar l’accés equitatiu als drets i deures de la persona, indistintament del sexe al qual pertanyen i afavoriment d’un canvi d’actituds que faci desaparèixer els prejudicis per raó de gènere o d’elecció sexual